Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TOP ADVERT, S.R.O.

Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují právní vztahy mezi společností Top Advert, s.r.o. (dále jen „dodavatel“).

fakturační adresa
Top Advert, s.r.o., se sídlem Ondříčkovo náměstí 4, Brno, 636 00
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58538
Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 28283791
DIČ: CZ 28283791

Kancelář, výroba a produkce, showroom, poštovní adresa:
Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel: +420 840 800 600
Email: info@topadvert.cz

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: Moneta Money Bank, č.ú. 214864373/0600

na straně jedné a druhou stranou (dále jen „zákazník“).

1.2. Veškeré obchodní vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem se řídí těmito podmínkami, právním řádem České republiky a občanským zákoníkem.

1.3. Tyto podmínky jsou platné rovněž pro veškeré obchodní vztahy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem pro veškeré obchodní vztahy, jež dodavatel provozuje.


Objednávka zboží a služeb

1.4. Objednání zboží a služeb zákazníkem musí mít vždy písemnou formu, přičemž za písemnou formu se považuje i objednávka učiněná elektronickou poštou nebo prostřednictvím elektronického systému na e-shopech provozovaných dodavatelem. Alternativně lze uzavřít objednávku telefonicky za předpokladu následného elektronického potvrzení.

1.5. Objednávka musí obsahovat zejména tyto údaje: název výrobku, resp. služby, požadované množství, termín a místo dodání, způsob dopravy, obchodní jméno zákazníka, přesnou adresu jeho sídla, resp. místo podnikání, jméno osoby oprávněné jménem zákazníka jednat, včetně telefonického a emailového spojení. IČ a DIČ v případě, že se jedná o podnikatelský subjekt. Pokud jde o fyzickou osobu, musí objednávka obsahovat jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefonický a emailový kontakt.

1.6. Seznam zboží na doménách provozovaných dodavatelem je katalogem běžně dodávaného zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě konkrétní poptávky od zákazníka. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle dodavateli.

1.7. Fotografie produktů jsou pouze ilustrativní. Případné technické odchylky nemající vliv na výsledný vzhled zboží nebo funkčnost nejsou důvodem k reklamaci zboží a nebudou dodavatelem reklamace uznány.

1.8. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků.

1.9. Poskytnuté slevy se nesčítají.

1.10. Dodavatel je vždy oprávněn požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky.

Zrušení objednávky

1.11. Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do okamžiku potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit a zboží dodat. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Kupní smlouva

1.12. Objednávka definována v bodu 2.2. je nabídkou zákazníka k uzavření kupní smlouvy.

1.13. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy je zákazníkovi doručeno na jím uvedenou e-mailovou adresu potvrzení objednávky od dodavatele.

1.14. Jsou-li součástí objednávky i tiskové služby, je kupní smlouva uzavřena po dodání bezvadných tiskových dat a odsouhlasení dodavatele zákazníkovi na jím uvedenou e-mailovou adresu, že data jsou v kvalitě vhodné pro tisk.

1.15. Dodavatel není povinen uzavřít na základě objednávky kupní smlouvu, a to zejména se zákazníky, kteří dříve podstatným způsobem porušili uzavřenou kupní smlouvu.


Ceny

1.16. Ceny se řídí platným aktuálním ceníkem dodavatele na webu dodavatele, resp. aktuální verzí ceníku v elektronickém systému, není-li uvedeno jinak.

1.17. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění. To neplatí v případě již uzavřené kupní smlouvy, kdy je změna cen možná pouze po vzájemné dohodě smluvních stran.

1.18. Ceny v kupní smlouvě jsou vždy účtovány podle ceníku platného v době přijetí objednávky, případně dle dohody mezi smluvními stranami.

1.19. Smluvní strany se mohou domluvit na smluvních cenách, a to na veškeré zboží nebo v jednotlivých obchodních případech. V takovém případě bude zákazníkovi před objednávkou na vyžádání vypracována cenová nabídka v písemné formě a zaslána e-mailem. Zákazník poté objednávkou zaslanou v písemné formě nebo e-mailem stvrdí, že s individuální cenovou kalkulací - nabídkou souhlasí.

Dodací podmínky

1.20. Skladové položky objednaného zboží budou dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodány v co nejkratší době. Dodání zboží je možné těmito způsoby:

1.20.1. Přepravcem zásilek, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky dodavatelem. V případě neskladových položek se lhůta dodání může lišit, termín dodání sdělí dodavatel zákazníkovi na požádání. V případě prodloužení dodací lhůty bude zákazník dodavatelem včas informován předem. Zboží se považuje za dodané předáním zboží k přepravě smluvenému dopravci. Součástí zásilky je i dodací list, který zašle zákazník podepsaný a datovaný nejpozději do 5-ti dnů zpět na poštovní adresu dodavatele v případě, že zásilka není doručena bez vad současně s uvedením reklamovaných vad.

1.20.1.1. Při převzetí zboží od smluveného dopravce je zákazník povinen zboží neprodleně zkontrolovat. V případě zjevných známek poškození způsobených při přepravě je zákazník povinen sepsat reklamaci přímo s dopravcem a zaslat zpět dodavateli dodací list nejpozději do 5-ti dnů od převzetí zásilky s uvedením konkrétních výhrad k zásilce. V případě zjevných známek poškození, které zákazník zjistí při rozbalení zboží, je povinen neprodleně informovat dodavatele do 24 hodin od dodání, případně v přiměřené době s ohledem na jeho možnosti, a to telefonicky nebo elektronickou poštou s uvedením popisu vad a identifikací zásilky. Zákazník bere na vědomí, že na reklamaci zjevných vad zboží, které oznámí po této lhůtě, nemusí brát dodavatel zřetel.

1.20.2. Osobním odběrem zboží zákazníkem na odběrném místě dodavatele, které je uvedeno v sekci kontakty na www.topadvert.cz, a to po předem domluveném termínu převzetí zboží. Zboží bude přichystáno podle časové náročnosti na expedici dle dohody. V jiném případě bude zboží odesíláno smluvenou externí službou (DPD, Toptrans, atp). Cena dopravy bude stanovena individuálně dle dohody. Zboží je nutno objednat písemně emailem, zaslaným na adresu obchod@topadvert.cz nebo na e-mailovou adresu příslušného obchodního referenta. Při osobním odběru zboží potvrdí zákazník dodavateli dodací list prokazující řádné převzetí zboží.

1.20.2.1. Zákazník je povinen při osobním odběru zkontrolovat stav zboží. Přebráním zboží souhlasí zákazník s tím, že v době předání zboží neneslo zjevné známky vad ani poškození. Na tyto vady, budou-li zjištěny později než při předání, není možné uplatňovat reklamaci.

1.20.2.2. V případě, že zboží nebude odebráno do 1 měsíce od výzvy k vyzvednutí, vyhrazuje si dodavatel právo toto zboží zákazníkovi buď dále neskladovat, nebo požadovat po zákazníkovi uhrazení poplatku za uskladnění. Výši poplatku oznámí dodavatel zákazníkovi v dostatečné lhůtě předem. Nevyzvednutím zboží zákazníkem není dotčeno právo dodavatele požadovat po zákazníkovi uhrazení již vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s realizací kupní smlouvy (např. již provedené služby, provedený tisk na základě dat zákazníka apod.), případně uhrazení celé kupní smlouvy v případě zboží upraveného podle přání zákazníka.

1.20.3. Zboží s označením „Křehké“ je dodavatelem baleno do nepoškozených krabic a přelepeno páskou Top Advert, s razítkem Top Advert na vnitřní straně krabice. V případě, že dopravce dodá zásilku s označením Křehké ve zjevně jiné krabici, s jinou přelepovací páskou, v poškozené krabici či jinak nestandardně, může zákazník takovou zásilku převzít pouze na vlastní riziko. Na případné reklamace vad zboží v takovém případě nebude brát dodavatel zřetel.

1.20.4. Termín expedice produktů skladem či tisků: Standard - do 3 pracovních dnů je zdarma, Express - na druhý pracovní den je s 50% navýšením, Express plus - v průběhu pracovního dne je s 100% navýšením. Využití express služby je na základě dohody s dodavatelem. Termín dodání vlajkových systémů je 6 pracovních dnů. Termín dodání atypické výroby se řeší individuálně. V případě, že bude zboží přepravováno smluvenou externí službou, plní dodavatel včas pokud předal zboží nejpozději poslední den lhůty sjednanému přepravci.

Kvalita zboží

1.21. Dodavatel se zavazuje dodat zboží či služby objednané zákazníkem v předem dohodnutém množství, jakosti a provedení. V případě že si toto smluvní strany neujednaly, plní dodavatel v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

1.22. Zákazník prohlašuje, že se seznámil s popisem vlastností a kvality zboží nebo služeb uvedených v elektronickém systému, tištěném katalogu dodavatele nebo prostřednictvím předchozí písemné či telefonické komunikace s dodavatelem. Pokud již objednávku zadal, předpokládá se, že je se zbožím a jeho vlastnostmi dostatečně obeznámen.

1.23. Požaduje-li klient atypické provedení zboží nebo atypické zboží jako takové, musí být tento požadavek výslovně uveden v objednávce spolu s přesnou specifikací požadované vlastnosti či provedení zboží. Přijetí takovéto objednávky musí být s dodavatelem předem domluveno a písemně potvrzeno.

Platební podmínky

1.24. Kupní cena za zboží a služby objednané zákazníkem může být uhrazena těmito způsoby:

1.24.1. Zákazník uhradí kupní cenu v plné výši předem na základě zálohové faktury, kterou vystaví dodavatel a doručí zákazníkovi elektronickou poštou, a to v termínu uvedeném na zálohové faktuře. Zákazník bere na vědomí, že do doby uhrazení zálohové faktury není dodavatel povinen započít s realizací objednaných služeb či zboží.

1.24.2. Zákazník uhradí kupní cenu v plné výši při osobním převzetí zboží v hotovosti na odběrném místě dodavatele.

1.24.3. Zákazník uhradí zboží předané k přepravě prostřednictvím dobírky v předem dohodnutém místě předání zboží smluvené přepravní společnosti.

1.24.4. Zákazník uhradí kupní cenu na základě vystavené faktury, kterou vystaví dodavatel a doručí zákazníkovi v elektronické podobě elektronickou poštou, do data uvedeného jako „splatnost faktury“. V tomto případě je nutné předem uzavřít s dodavatelem „Dohodu o obchodních podmínkách“, kterou dodavatel zákazníkovi na vyžádání zašle k odsouhlasení a potvrzení. Zákazník se zavazuje hradit faktury za odebrané zboží v dohodnutém termínu splatnosti uvedeném na faktuře.

1.25. U atypických zakázek, produktů neuvedených v cenících a zakázek převyšující celkovou částku 50 000 Kč bez DPH dodavatel vyžaduje zaplacení kupní ceny v minimální hodnotě odpovídající 50 % z celkové netto ceny, a to prostřednictvím zálohové faktury. Zálohovou fakturu vystaví dodavatel a zákazníkovi doručí elektronickou poštou. Zbývající částka bude uhrazena dle článku 1.24.

1.26. Instalace zboží, montáž ani školení na používání zboží nejsou součástí ceny za zboží.

1.27. V případě nedodržení splatnosti faktury zákazník souhlasí s úhradou zákonného úroku z prodlení dle příslušné právní úpravy. Dodavatel si dále vyhrazuje právo požadovat po zákazníkovi úhradu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení až do 14. dne prodlení. Od 15. dne prodlení zákazníka s úhradou faktur dodavateli má dodavatel právo účtovat zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Toto ustanovení se neuplatní za předpokladu, že zákazníkem je spotřebitel ve smyslu občanského zákoníku.

1.28. Zákazník bere na vědomí, že nedodržením termínu splatnosti faktury ztrácí veškeré výhody poskytnuté dodavatelem, zejména možnost nákupu se slevou a bezhotovostní nákup se splatností faktur.

1.29. Dodavatel má možnost upozornit zákazníka na neuhrazenou fakturu formou upomínky prostřednictvím elektronického systému. V případě, že je faktura po splatnosti 1 měsíc a více, odešle dodavatel upomínku, kterou je oprávněn zpoplatnit částkou 300 Kč bez DPH. Tato částka bude zákazníkovi vyfakturována zvlášť se splatností 7 dnů. Toto ustanovení se neuplatní za předpokladu, že zákazníkem je spotřebitel ve smyslu občanského zákoníku.

Přechod vlastnictví

1.30. Až do splnění všech nároků dodavatele vůči zákazníkovi spojených s realizovanou kupní smlouvou si dodavatel vyhrazuje vlastnictví k dodanému zboží. Zákazník nabývá vlastnická práva ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny zboží dle § 2132 občanského zákoníku. Nebezpečí náhodné zkázy a náhodného zhoršení stavu zboží přechází na zákazníka převzetím zboží.

Reklamace

1.31. Zjevné vady a poškození zboží je zákazník povinen reklamovat v souladu s ustanoveními 1.20.1.1. a 1.20.2.

1.32. Při reklamaci velkoformátového tisku se bere v úvahu běžná pohledová vzdálenost, což je cca 2 metry u bannerových systémů a cca 3-5 metrů u prezentačních stěn, vlajkových systémů aj

1.33. Reklamace musí být uplatněna písemně nebo elektronicky na adresu dodavatele, s přesným vymezením reklamované vady. Zákazník je povinen vyplnit reklamační list, který mu dodavatel na vyžádání zašle. Bez vyplnění reklamačního listu není dodavatel povinen reklamaci přijmout k řešení.

1.34. Dodavatel si vymezuje právo vyžádat si fotodokumentaci o reklamované vadě, případně fyzické dodání zboží zpět do odběrného místa dodavatele. Zákazník je povinen reklamované zboží zasílat v originálním obalu nebo jiném vyhovujícím přepravním obalu. V opačném případě zákazník odpovídá za poškození vzniklé v průběhu přepravy zboží k dodavateli. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

1.35. Oprávněná reklamace může být řešena opravou zboží, výměnou zboží za stejné, slevou z kupní ceny, vrácením kupní ceny či jiným způsobem dohodnutým s dodavatelem. Způsob řešení reklamace bude dohodnut se zákazníkem předem. V případě oprávněné reklamace uhradí dodavatel zákazníkovi náklady nutně vynaložené na dopravu zboží k dodavateli standardním dopravcem nebo dopravní službou, a to na základě předložení daňového dokladu vztahujícímu se k přepravě zboží. V případě neoprávněné reklamace zákazník takovýto nárok nemá.

1.36. Dodavatel je povinen vyrozumět zákazníka o výsledku reklamace - uznání či neuznání, a to písemně nebo elektronickou poštou.

Práva a povinnosti dodavatele

1.37. Je-li součástí obsahu kupní smlouvy tisk, zavazuje se dodavatel zhotovit zboží v souladu s tiskovými daty, které byly zákazníkem zaslány a dodavatelem odsouhlaseny k použití. Dodavatel neodpovídá za obsah tiskových dat zákazníka. Zákazník je povinen dodat specifikaci barev tiskových dat ve CMYK nebo PANTONE, v opačném případě neručí dodavatel za výsledný barevný odstín.

1.38. Je-li součásti obsahu kupní smlouvy tisk se službou grafického návrhu, je dodavatel oprávněn započít s realizací až po odsouhlasení grafického návrhu zákazníkem, a to písemně. Dodavatel je povinen dodat zboží v dohodnutém termínu. Nelze-li ze závažných důvodů tento termín dodržet, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat klienta.

1.39. Dodavatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech ve vztahu k zákazníkovi, se kterými se během smluvního vztahu seznámil. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.

1.40. Dodavatel je oprávněn činit obchodní sdělení vůči zákazníkovi v elektronické podobě a zákazník s tímto souhlasí.

Práva a povinnosti zákazníka

1.41. Je-li součástí obsahu kupní smlouvy grafické zpracování návrhu, bude zákazník vyzván k odsouhlasení grafického návrhu.

1.42. Pokud zákazník poskytl jím vytvořená tisková data, odpovídá za jejich kvalitu, co se týče správného rozměru, kvality, jazykové a gramatické správnosti textu apod. Dodavatel nenese zodpovědnost za případné chyby v tiskových datech zákazníka. Reklamace takovýchto vad nebude uznána.
Zákazník se řídí přípravou tiskových dat dle instrukcí od dodavatele a bere na vědomí, že zodpovídá za dodaná data k tisku. Zákazník je zodpovědný za řádné vypořádání práv z duševního vlastnictví či jiných práv, které mohou být dotčena v rámci tisku či následného zveřejnění výsledného produktu.

1.43. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodavatel nesplní stanovené podmínky dodání. To neplatí v případě, kdy se nesplněním podmínky dodání rozumí prodlení ohledně doby dodání a toto prodlení není zaviněno dodavatelem a dodavatel sám o tomto prodlení ohledně doby dodání zákazníka neprodleně informuje a učiní všechny nezbytné kroky k tomu, aby bylo prodlení co nejmenší.

1.44. Zákazník, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá tuto smlouvu (dále jen „spotřebitel“), má v souladu s ustanoveními § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží zakoupeného v internetovém obchodě na doménách, jež dodavatel provozuje. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, kdy je součástí obsahu kupní smlouvy poskytnutí služeb (například grafické služby, tisk apod.), jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od odstoupení od smlouvy, uhradí dodavateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Spotřebitel dále nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy bylo zboží na jeho přání atypicky upraveno.

1.45. V případě odstoupení od smlouvy ponese zákazník náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.45.1. Odstoupení od smlouvy musí spotřebitel oznámit dodavateli písemně nebo elektronickou poštou, zároveň je povinen dodat zboží zpět do odběrného místa dodavatele. Pro vrácení plné kupní ceny musí být zboží přijaté zpět dodavatelem v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu). V opačném případě může být kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, odpovídajícím způsobem ponížena o náklady na opravu či za způsobenou škodu. V případě vrácení kupní ceny dodavatel vystaví dobropis a po podpisu spotřebitelem zašle plnou nebo poměrnou část kupní ceny spotřebiteli převodem na bankovní účet, nejpozději však do 14 dnů ode dne převzetí zboží nebo ode dne, kdy zákazník prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

1.46. Zákazník je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech ve vztahu k dodavateli, se kterými se během smluvního vztahu seznámil. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.

1.47. Zákazník je povinen při koupi nůžkového stanu si důkladně přečíst podmínky užívání nůžkových stanů, které jsou dostupné na webových stránkách dodavatele a jsou zasílány s objednávkou.

1.48. Zákazník je povinen seznámit se s návody užívání objednaného produktu dle návodu dostupného na webových stránkách dodavatele.

1.49. Zákazník je povinný přečíst si návod na zaváděcí pásce roll upu pro instalaci dříve, než bude provádět instalaci samotnou.

Záruka

1.50 Na dodané zboží a služby poskytuje dodavatel záruku v trvání 6 měsíců od data prodeje, pokud není zákonem nebo zvláštními předpisy stanoveno, případně se zákazníkem písemně sjednáno jinak.

Ochrana osobních údajů

1.51. Zákazník bere na vědomí zpracování zejména těchto osobních údajů: jméno a příjmení, bydliště, sídlo, IČ, DIČ, emailová adresa, telefonní číslo po dobu neurčitou, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací o objednávce či možných objednávkách a pro zpracování v rámci obchodní činnosti dodavatele.
Zákazník byl seznámen a souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn pořídit si fotodokumentaci předmětu plnění, a to i po instalaci v soukromých prostorách zákazníka, přičemž prodávající je oprávněn tuto fotodokumentaci využit pro účely marketingu a své vlastní propagace.

1.52. Zákazník bere na vědomí zasílání obchodních sdělení a nabídek dodavatele a případné obchodní či související telefonickými kontakty ze strany dodavatele.

1.53. Zákazník může vůči uchovávání a zpracovávání osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv vznést námitku, a to písemně nebo elektronickou poštou.

Závěrečná ujednání

1.54. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního.

1.55. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny těchto podmínek. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem. Dodavatel si vyhrazuje v jednotlivých obchodních případech právo na individuální úpravu těchto obchodních podmínek, vždy však po předchozí dohodě s klientem.

1.56 V případě, že je zákazníkem spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, je možné řešit případný spor i prostřednictvím mimosoudního řešení takového prostřednictvím subjektu pověřeného k mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, adr.coi.cz

1.57. Právní vztahy zde výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění.